Spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune

Nedenfor kan du læse mere om de mærkesager som Liberal Alliance og jeg vil kæmpe for i Høje-Taastrup Kommunes byråd.

FLERE VALGMULIGHEDER FOR BØRNEFAMILIERNE

Flere familier skal have mulighed for at hjemmepasse deres børn, hvis de ønsker det. Derfor vil jeg arbejde for, at tilskuddet til pasning af eget barn sættes op til max. Samtidigt skal der også ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne for at give børnene den tid og omsorg, de har brug for. Minimumsnormeringerne skal fremrykkes og gøres gældende på institutionsniveau. Fra og med 2024 skal der afsættes yderligere 8 mio. kr. om året, som skal fordeles ud på kommunens offentlige og private daginstitutioner ud fra antallet af børn. Daginstitutionerne skal desuden have friere rammer til at kunne sætte deres eget individuelle præg på de lokale forhold.

NEJ TAK TIL FREMTIDENS SKOLE

Et flertal i byrådet har besluttet, at undervisningen på alle folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune gradvist skal omdannes til at basere sig på tværfagligt projektarbejde. Konceptet hedder Fremtidens Skole. Jeg er modstander af, at den samme model skal tvinges ned over hovedet på alle børn i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler. For børn har vidt forskellige talenter, svagheder og behov. I stedet vil jeg kæmpe for, at de lokale skoleledere, lærere og skolebestyrelser får mest mulig frihed til selv at beslutte hvordan undervisningen skal skrues sammen og bliver tilpasset til eleverne.

BEDRE SERVICE TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Der skal skabes en større kontinuitet i hjemmehjælpen så den plejekrævende ældre i højere grad end i dag møder de samme medarbejdere i hjemmet. Det frie valg skal styrkes, uanset om den plejekrævende borger vælger en offentlig eller en privat leverandør. Ved genbevillinger af hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser skal kommunen i højere grad anvende tro- og loveerklæringer. Borgere, der passer en syg pårørende, skal have ret til flere afløsningstimer end det er muligt i dag. Og sidst, men ikke mindst, skal det næste plejehjem, der opføres i kommunen, være et friplejehjem.

MINDRE ADMINISTRATION, MERE PRIVAT SAMARBEJDE

I Høje-Taastrup Kommune er der et uforløst potentiale for at kunne forbedre den borgernære velfærd uden at det bliver dyrere. Den centrale administration skal slankes og samarbejdet med private virksomheder skal øges ift. at løse opgaver inden for de tekniske områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af grønne områder, mindre nyanlæg, snerydning og andre renoveringsopgaver, som pt. udelukkende varetages af kommunens egne medarbejdere i Driftsbyen. Samlet set er der et potentiale for at frigive op mod 44 mio. kr. om året, der kan bruges på at forbedre den borgernære velfærd.

MINDRE STØJ OG BEDRE TRAFIKSIKKERHED

Trafikstøjen skal reduceres ved at kommunen afsætter medfinansiering til støjdæmpende projekter. Det kan eksempelvis være støjreducerende asfalt, opførsel af nye støjværn eller en opgradering af eksisterende støjværn. Den tunge trafik skal i videst muligt omfang ledes udenom beboelsesområder og bygader, dog under hensyn til at dagligvarebutikker mm. stadig skal kunne modtage varer. Derudover skal der også afsættes en fast pulje penge i anlægsbudgettet på 2 mio. kr. om året, der skal øremærkes til at forbedre den lokale trafiksikkerhed.

BEDRE RAMMEVILKÅR FOR ERHVERVSLIVET

Stærke rammevilkår for erhvervslivet er en forudsætning for, at der skabes flere lokale arbejdspladser. Høje-Taastrup Kommune er en forholdsvis erhvervsvenlig kommune, men kommunen halter stadig bagefter når det kommer til den kommunale sagsbehandling og brugen af private leverandører til at løse kommunale opgaver. Jeg vil derfor arbejde for, at samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet styrkes indenfor særligt disse områder. Derudover vil jeg også arbejde for at dækningsafgiften, der er en slags grundskyld for erhvervsvirksomheder, sættes ned.