Folketingskandidat for Liberal Alliance i Taastrup-kredsen

Nedenfor kan du læse mere om mine tre vigtigste mærkesager.

MERE FRIHED TIL BØRNEFAMILIERNE

Danmark er det land i Europa, hvor børn starter tidligst og også er længst tid i daginstitution. Og det er kun blevet værre af, at EU og et flertal i Folketinget har taget barselsorloven som gidsel i ligestillingens navn. Det bør ikke være politikerne, men familierne selv der bestemmer, hvordan de vil fordele barslen.

Det skal være meget nemmere at hjemmepasse sine børn i stedet for at sende dem i en daginstitution, hvis man ønsker det. Derfor vil jeg kæmpe for, at der indføres et skattefradrag til familier, der ønsker at hjemmepasse deres eget barn, på 130.000 kr. pr. år fra barnet er 1 år til barnet er 3 år gammelt.

Derudover skal den statslige støtte til fri- og privatskoler øges, så flere får mulighed for at vælge et alternativ til folkeskolen uden at det skal koste dyrt for privatøkonomien.

Sidst men ikke mindst, skal det gøres meget nemmere for ildsjæle at åbne og drive private dagtilbud og friskoler. For jo flere valgmuligheder børnefamilierne har desto bedre valg kan de også træffe for deres børn.

ET STÆRKERE SUNDHEDSSYSTEM

De sidste tre år er der kommet ca. 1.500 flere ansatte i administrationen på sygehusene mens der kun er kommet 81 flere sygeplejersker. Det viser, at vi sagtens kan få et bedre sundhedssystem for de samme penge, som vi bruger på sundhed i dag. Men det kan kun lade sig gøre, hvis ressourcerne i sundhedssystemet prioriteres mere fornuftigt.

Vi skal sætte velfærden fri og lade borgerne være den vigtigste kvalitetskontrol gennem frit valg og konkurrence. Der skal udliciteres flere opgaver i sundhedssystemet til private virksomheder. Derudover skal pengene følge patienten, som skal have frit valg til at kunne bestemme hvilket godkendt sygehus de vil behandles på. Og så skal den store mængde af kontrol og unødvendigt papirarbejde fjernes, så det faglige personale får mere tid til at være sammen med patienterne.

Vi skal tilbage til de gamle principper, hvor man værdsætter og har tillid til sundhedspersonalets individuelle ekspertise baseret på deres uddannelse, erfaring, empati og menneskekendskab.

BEDRE RAMMEVILKÅR FOR IVÆRKSÆTTERI

Iværksættere er med til at skabe nye teknologiske fremskridt, hvorved vores livskvalitet forbedres. Men i Danmark har vi stadig lovgivning, som spænder ben for iværksætterne og som gør iværksætterrejsen langt mere risikabel end hvad godt er.

Først og fremmest bør vi se nærmere på de helt store benspænd som vi står med i Danmark. Det er blandt andet udfordringerne med at tiltrække talent, lagerbeskatning ifm. børsnoteringer og at medarbejdere, der har modtaget aktier som en del af deres løn, kan risikere at stå i en fatal skattefælde, fordi de bliver opkrævet skat af værdien af deres aktier inden de har mulighed for at sælge dem.

Dernæst skal vi gøre det mere attraktivt at springe ud som iværksætter og også at investere i deres virksomheder. Iværksætterskatten skal fjernes helt. Skatten på aktie- og kapitalindkomster skal ned og bundskatten skal sænkes markant. For ingen skal tvinges til at forsørge andre før de kan forsørge sig selv.